• DIVERSE KABELS

  • BEVESTIGINGEN

    VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE BEVESTIGING
  • RETRO VERLICHTING

    MAAK HET GEZELLIG IN HUIS MET ONZE RETRO VERLICHTING
  • LEDVERLICHTING

    PROJECTOREN 10W -30W - 50W - 100W -200W - 400W - 600W
  • LICHTSTERKTES

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle leveringen, verkopen, diensten zijn onderworpen aan volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Met uitsluiting van die van de koper behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

2. Om aangenomen te kunnen worden dient een klacht, per aangetekend schrijven, aan de verkoper verstuurd te worden binnen de acht dagen vanaf de postdatum der factuur.

3.De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Indien de levering niet gebeurt rond de voorziende periode, is de verkoop niet van rechtswege ontbonden, de koper moet eerst een schriftelijke ingebrekestelling sturen waarbij nog een laatste redelijke uitvoeringstermijn wordt gelaten. De niet eerbiediging van een termijn na ingebrekestelling kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op het risico van de koper. Bestellingen door de koper vanaf 300 EUR excl. BTW worden binnen België franco geleverd; indien de orderwaarde kleinder is dan 300 EUR excl.BTW, zal door de verkoper steeds een administratiekost worden aangerekend alsook een deelname in de transportkosten, met een minimum van 10 EUR per colli.

5. De koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de koopprijs niet volledig is betaald, deze clausule blijft geldig zelfs indien de goederen onroerend worden door bestemming of inlijving.

6.Terugname van goederen kan enkel na geschreven toestemming. De toestemming brengt voor de verkoper geen enkele nadelige erkentenis met zich mee. Het vervoer van teruggebrachte goederen is steeds ten laste van de koper.

7. In geval van eenzijdige annulatie van een bestlling door een klant komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant gehouden is tot een schadevergoeding van 15% van de bedongen verkoopprijs onverminderd het recht van de verkoper de uitvoreing van het contract te eisen of een hogere schadevergoeding te vorderen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

8. De facturen zijn contant betaalbaar te Zulte, tenzij er een andere vervaldag op de factuur bepaald werd. De niet betaling van een enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestling invordebaar. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen.

9. In geval van laattijdige betaling zal de koper naast de verwijlintresten een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 125 EURO, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling, onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.In geval van vertraging in de betaling is de verkoper voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling.

10. Vanaf de vervaldag is op het schuldbedrag een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand zonder dat hiertoe voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.

11. Afbetalingen worden eerst toegerekend op de schuld van de eerst vervallen factuur en zo verder.

12. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. In geval van geschil zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Deinze, de rechtbank van Eerste Aanleg en die van Koophandel te Gent bevoegd. De verkoper behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.